"Công chúa Thủy tề" Tùng Sơn đã có quản lý riêng, nhận quảng cáo và siêu chảnh